Snížení prašnosti protředí

<<< zpět na Trocha teorie

Co je to prach? Prach definujeme jako soubor částic, které nás všude obklopují. Částice prachu se volně vznášejí vzduchem, který nás obklopuje.

A jak je to s dřevním prachem? Většinou o dřevním prachu víme to, že je nebezpečný, je vznětlivý a již při nízké koncentraci se vzduchem rovněž výbušný. Mezní hranice při které je tvořena se vzduchem výbušná směs je již při koncentraci 20%. Většinou se ale neví, jak velké zdravotní problémy prašnost může způsobit.

Příklad z rozšířeného oboru dřevozpracování: zvlhčovacím systémem Merlin byla prašnost snížena o 75%.
Zvhlčovací systém
Dřevní prach je množství částice dřeva, které vznikají při zpracování dřeva nebo manipulaci s ním. Jde o směs drobných částic dřeva, které se vytváří při jeho zpracování nebo manipulaci s ním. V dřevním prachu jsou mimo chemických látek, které tvoří podstatu dřeva (celulóza, hemicelulóza, lignin, terpeny, pryskyřice atd.), také např., živé organismy nebo jejich zbytky a také fungicidní, insekticidní přípravky a lepidla přírodní i syntetická.

Zdrojem vzniku dřevního prachu nejčastěji jsou:

 • dřevařský průmysl
 • nábytkářský průmysl
 • výroba celulózy a papíru
 • stavebnictví
 • i domácí práce

Jako profese s největší prašností jsou klasifikovány operace: broušení, řezání, frézování a vrtání.

Dřevní prach je řazen do skupiny dráždivých prachů. Dále je dřevní prach členěn dle typu dřeviny na prach z měkkých dřev, tvrdých dřev a ještě na specielní samostatnou skupinu exotických dřev. Účinek dřevního prachu je různý a liší se dle zařazení do skupiny dřev respektive typu dřeviny.

Dřevní prach – dle typu dřeva Účinky dřevního prachu
Dřevní prach z měkkého dřeva nižší podíl respirabilní frakce
Dřevní prach z tvrdého dřeva velmi jemný, s větším podílem respirabilní frakce
Dřevní prach z exotického dřeva toxický, senzibilizující

Tab. č.1 Prach různých typů dřev (dle NV 178/2001 Sb., příloha č.9)

Přípustné expoziční limity v české republice (* dle NV 178/2001 v plném znění) pro tři skupiny dřev dělených podle buněčné stavby a účinku.

Pro dřeviny exotické – toxické, senzibilizující – přípustná hodnota PELCnižší než 1mg/m3.

Pro dřeviny tvrdé – senzibilizující – přípustná hodnota PELC nižší než 2mg/m3.

Pro dřeviny měkké – přípustná hodnota PELC nižší než 5mg/m3.

Pro dřevní prach z třískových desek a jím podobných podle podílu dřeva a ostatních přídavných látek pokud není přesně znám platí nejnižší přípustná hodnota PELC 2 – 5 mg/m3.

Vliv dřevního prachu na lidské zdraví je akutním nebo chronickým. Účinek dřevního prachu na lidský organismus může být i kontaktem s kůží a sliznicí očí nebo inhalací dýchacími cestami do plic.

Dermatózy způsobené:

 • mechanickým podrážděním
 • chemickým podrážděním
 • alergickým působením některých složek dřeva
 • projevy způsobené chemikáliemi používanými jako ochranné prostředky proti plísním a hmyzu.

Respirační onemocnění: ovlivněné zejména velikostí částic a typem dřeva

 • záněty sliznic
 • onemocnění dýchacích cest

Alergické respirační problémy:

 • alergie na složky dřevního prachu – astma

– bronchitidy

 • alergie na plísně a houby ve dřevě

Karcinogenní působení:

 • karcinom nosu a paranosálních dutin

Karcinogenita dřevního prachu je prokázána epidemiologickými i případovými studiemi u adenocarcinomu nosních dutin a paranasálních dutin. Ostatní studie poskytují podnětné, ale neprůkazné důkazy pro příčinnou roli expozice dřevnímu prachu v souvislosti s karcinomem ostatních orgánů (nosohltan, hrtan, plíce atd.).

* zdroj IARC 11th Report on Carcinogens (2004)

Otravy:

 • přítomnost toxických látek, okamžité příznaky

To je jen zlomek toho, co se o dřevním prachu dnes ví ve vztahu k pracovnímu prostředí člověka a zdravotnímu stavu zaměstnanců. Stabilní optimální teplota a vlhkost zajišťují nižší výdej tekutin a vysušování sliznice, optimalizují tak pitný režim organismu.

Řízené podmínky pracovního prostředí pro pohodu tepelnou, světelnou i vlhkostní jsou rychle návratnou investicí mimo jiné i tím, že stabilní a zdravé pracovní prostředí snižuje nemocnost zaměstnanců, zvyšuje koncentraci a výkon zaměstnanců.

Všechny tyto tři jevy, které vždy spolupůsobí tím spoří zaměstnavateli peníze.

Jak se vyvarovat nadměrné prašnosti?

V každém případě by mělo být používáno výkonné odsávací zařízení strojů, ať už v provedením mobilním nebo pevně napojeným na vzduchotechnickou soustavu. Mnohdy bývá odsávací zařízení doplněné o rekuperaci vzduchu, tzn. odsávaný vzduch z dílny předehřívá vzduch, který se přisává z venkovního prostředí do provozovny a tím eliminuje tepelné ztráty. Kvalitu odsávacího zařízení zaručuje několikastupňová filtrace s odloučením pevných částic. To znamená, aby nekontrolovaný úlet prachových částic byl co nejmenší.

Tam, kde je obzvláště vysoká prašnost překračující předepsané hygienické normy, by mělo být zajištěno používání hygienických, ochranných pomůcek v tomto případě respirátoru. Je pochopitelné, že nošení nepříjemných pracovních pomůcek u nikoho nevyvolává nadšení, ale pokud není možné řešit koncentraci prachových částic v ovzduší už jiným způsobem, nezbývá nic jiného.

Zvlhčování vzduchu – úspěšná efektivní cesta ke snížení prašnosti

Praxe potvrzuje, že kde byla provedena instalace zvlhčovacího systému Merlin, došlo během krátké doby 3 – 4 týdnů k výraznému snížení prašnosti, k výraznému zlepšení pohody pracovního prostředí, výrobní proces trvale vykazuje neočekávané další ekonomické přínosy. Ví se, že na trhu jsou zvlhčovače vzduchu pro domácí použití.

Málo je známé, že jsou realizovány systémy zvlhčování pro průmyslové užití, pro dílny, pro výrobní, skladové prostory. Systémy jsou projektované podle potřeb výrobního závodu ve vztahu ke kapacitám odsávání a rekuperace vzduchu, tak aby vždy v provozu bylo dosaženo optimální, požadované úrovně vlhkosti pro technologie, materiál, výrobky, i zaměstnance.

Nezávislé měření bylo provedeno v největší a nejmodernější parketárně v České republice a to ve Vyškově u Brna ve firmě Magnum Parket, a.s.. Měření bylo provedeno autorizovanou osobou č. C0200100207, zdravotním ústavem se sídlem v Brně, odštěpnou hygienickou laboratoří se sídlem v Blansku, podle platných právních předpisů.

Cílem měření bylo zjistit zatížení pracovníka firmy na rizikovém pracovišti, kde se ve zvýšené míře vyskytoval dřevní prach. Měření bylo provedeno dvakrát a to před a po nainstalování zvlhčovacího systému rakouské firmy Merlin Technology GmbH.

Popis a metoda měření: Stroje výrobní technologie byly a jsou napojeny na systém centrálního vysoce výkonného odsávacího zařízení.

Předmětem vzorkování byl prašný aerosol vznikající při opracování tvrdého tuzemského a exotického dřeva při výrobě podlahových dílců a parket.

Meteorologické podmínky které provázeli měření byly p = 1011,1 kPa, ta = 24,9°C, Rh = 45,4%, jasno a bezvětří, va = 0,39 m.s-1

Mikroklimatické podmínky v prostorách výrobního závodu a konkrétního pracoviště byly ta = 27,4°C, Rh = 48,9%, va = 0,15 m.s-1

Identifikace metod vzorkování proběhla podle nařízení vlády č. 523/2002 sb., SOP HP-02 Cílem měření bylo stanovit takové koncentrace škodlivin v ovzduší, které by reprezentovaly dlouhodobou expozici pracovníka při sledované pracovní činnosti (dle ČSN EN 482). Dalším cílem měření bylo získat hodnoty reprezentující stav před instalací systému zvlhčování.

Prvé nezávislé měření proběhlo během jedné osmihodinové pracovní směny, tak aby svým rozsahem pokrylo celý průběh pracovní směny.

Způsob vzorkování byl proveden odpovídajícím zařízením pro objektivitu pokusu měření. Bylo použito čerpadlo s elektronickou regulací průtoku a odběrová hlavice pro inhalabilní frakci (dle ČSN EN 481) s vláknitými filtry. FV/A. Vzorky na FV/A filtrech byly zabezpečeny v kovových krabičkách a uložené v umělohmotných krytech, přepraveny v transportní kabele při normální teplotě.

Výsledky měření před instalací zvlhčovacího systemu:


Tab.1:Tabulka naměřených hodnot před instalací vysokotlakého zvlhčovacího systémuMerlin.

Druhé nezávislé měření bylo pro objektivnost zkoušky provedeno v tomtéž výrobním závodě. V již výše zmiňované moderní parketárně ve Vyškově u Brna ve firmě Magnum Parket, a.s.. Měření bylo provedeno autorizovanou osobou č. C0200100207, zdravotním ústavem se sídlem v Brně, odštěpnou hygienickou laboratoří se sídlem v Blansku, podle platných právních předpisů.

Cílem měření bylo opět zjistit zatížení pracovníka firmy na rizikovém pracovišti, kde se ve zvýšené míře vyskytoval dřevní prach. Podmínky a pracoviště, kde probíhala první část měření bylo pro objektivitu pokusu zachováno stejné i pro druhou část měření po instalování systému vysokotlakého zvlhčování.

Meteorologické podmínky které provázeli měření byly p = 1008,4 kPa, ta = 22,3°C, Rh = 62,0%, jasno a bezvětří, va = 0,56 m.s-1

Mikroklimatické podmínky v prostorách výrobního závodu a konkrétního pracoviště byly ta = 26,8°C, Rh = 54,6%, va = 0,17 m.s-1

Identifikace metod vzorkování proběhla rovněž podle nařízení vlády č. 523/2002 sb., SOP HP-02 Cílem měření bylo stanovit takové koncentrace škodlivin v ovzduší, které by reprezentovaly dlouhodobou expozici pracovníka při sledované pracovní činnosti (dle ČSN EN 482). Měření proběhlo během jedné osmihodinové pracovní směny, tak aby svým rozsahem pokrylo celý průběh pracovní směny.

Způsob vzorkování byl proveden odpovídajícím zařízením pro objektivitu pokusu měření. Bylo použito čerpadlo s elektronickou regulací průtoku a odběrová hlavice pro inhalabilní frakci (dle ČSN EN 481) s vláknitými filtry. FV/A. Vzorky na FV/A filtrech byly zabezpečeny v kovových krabičkách a uložené v umělohmotných krytech, přepraveny v transportní kabele při normální teplotě. Údaje o časovém snímku dne obdržela laboratoř od výrobního podniku. Nejistoty jsou vyjádřeny jako rozšířené nejistoty, které byly vypočteny ze směrodatných odchylek opakovatelnosti vynásobením koeficientem rozšíření 2.

Výsledky měření po instalaci zvlhčovacího systemu:


Tab.2: Tabulka naměřených hodnot po instalací vysokotlakého zvlhčovacího systému Merlin.

Z výsledků měření Tabulka č.1 a č.2 porovnáním hodnot zjištěným před a po instalaci zvlhčovacího systému Merlin je naprosto zřejmé, že se instalací zvlhčovacího systému snížila ve výrobním závodě respektive na konkrétním pracovišti prašnost téměř čtyřikrát oproti původním změřeným hodnotám bez tohoto systému.

Prašnost na pracovišti byla trvale snížena o více než 75%.

Tuto zkušenost máme všude, kde jsme v technologických provozech instalovali zvlhčování systému firmy Merlin Technology GmbH.

Poletující prachové částice v prostředí vám rádi před instalací i po instalaci zvlhčovacího systemu spočítáme. Jsme vybaveni nejmodernějším laserovým přístrojem ParticleScan.

Přístroj ParticleScan počítá kusy prachu v jednom litru vzduchu a třídí je podle velikosti od 0,3 mikronů.

Snižování prašnosti v třídírně sypkých materiálů: